Type to search

7.0
8.0 Megadimension Neptunia VIIR – Đánh giá game
8.0 BATTLETECH - Đánh Giá Game
6.5 The Thin Silence - Đánh Giá Game
8.5 Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Đánh Giá Game
8.5 Q.U.B.E. 2 - Đánh Giá Game
7.0 Orwell: Ignorance Is Strength - Đánh Giá Game
9.0 Batman: The Enemy Within - Episode 5: Same Stitch - Đánh Giá Game
10.0 God of War - Đánh Giá Game
6.0 Dark Rose Valkyrie - Đánh Giá Game
7.5 Light Fall - Đánh Giá Game
7.0 Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Đánh Giá Game
6.0 Extinction - Đánh Giá Game
4.5 The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia - Đánh Giá Game
7.0 LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds


X