Vietgame.asia
Vietgame.asia

Hướng dẫn Persona 4 Golden: 72 Đáp án Persona giúp bạn học giỏi

, tác giả:

72 Đáp án Persona – Trong Persona 4 Golden của hãng ATLUS, nhân vật chính của chúng ta, ngoài những chỉ số như máu với sức khỏe thì sẽ có năm chỉ số xã hội, bao gồm Dũng cảm, Cần cù, Thấu hiểu, Thông thái và Biểu cảm.

Ngoài việc cày các chỉ số liên quan tới cấp độ nhân vật trong các hầm ngục, khi sống trong thị trấn Inaba bạn cũng cần “cày” các chỉ số xã hội để mở khóa nhiều công việc bán thời gian, phần thưởng từ các nhân vật hoặc thậm chí là… tán gái!

Trong đó, chỉ số Thông thái ảnh hưởng tới nhiều sự kiện nhưng lại vô cùng khó cày và tốn thời gian, hơn hẳn các chỉ số còn lại.

Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng có một “nguồn” để tăng chỉ số Thông thái bằng cách trả lời đúng tất cả mọi câu hỏi giáo viên đưa ra, cụ thể là 72 câu hỏi tương ứng với 72 đáp án Persona cần được trả lời chính xác.

Sau đó, với đủ Thông thái và làm đúng các câu hỏi của bài kiểm tra, bạn sẽ có thể đứng đầu lớp và tăng chỉ số xã hội khác, đồng thời nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ xinh đẹp trong trường.

Vietgame.asia sẽ cung cấp cho các bạn bộ 72 đáp án Persona, giúp bạn “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, dễ dàng trở thành thần tượng Trường Trung học Yasogami!


THÁNG TƯ

14/04

 • Q: What is the year before 1 AD called?
 • A: 1 BC

18/04

 • Q: The word “alphabet” comes from the word “alpha” and what other one?
 • A: Beta

20/04

 • Q: How many parts are there in Murakami’s “The Wind-Up Bird Chronicle?”
 • A: Three

23/04

 • Q: What was the first economic bubble incident in the world?
 • A: Tulip mania

25/04

 • Q: What’s it called when you gain more muscle after getting sore through exercise?
 • A: Overcompensation

26/04

 • Q: Which property of whole numbers doesn’t exist?
 • A: Marriage numbers

30/04

 • Q: What is the greatest canyon in the solar system?
 • A: Valles Marineris

72 đáp án Persona 4 Golden

THÁNG NĂM

07/05

 • Q: Do you know how Soseki Natsume translated the English phrase “I love you” into Japanese?
 • A: “The moon is beautiful, isn’t it?

09/05 – Thi giữa kỳ ngày 1

 • Q1: What is it called when muscles grow after exercise?
 • A1: Overcompensation
 • Q2: What is the year before 1 A.D. called?
 • A2: 1 B.C.

10/05 – Thi giữa kỳ ngày 2

 • Q1: Which of these types of numbers does not exist?
 • A2: Marriage numbers
 • Q2: Who translated “I love you” as “The moon is beautiful, isn’t it?”
 • A2: Soseki Natsume

11/05 – Thi giữa kỳ ngày 3

 • Q1: Who said “As soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom?”
 • A2: Pythagoras
 • Q2: Which of the following is the highest mountain in the solar system?
 • A2: Olympus Mons

26/05

 • Q: Tell me how the theory that the pyramids were built by slaves was disproven!
 • A: Attendance logs

THÁNG SÁU

08/06

 • Q: What sport is “heikin-dai”?
 • A: Balance Beam

13/06

 • Q: Tell me what kind of exercise builds up lactic acid in the muscles!
 • A: Anaerobics

15/06

 • Q: Tell me what morale is!
 • A: Cheerfulness of a group

20/06

 • Q: What period did Japan first implement bonus pay?
 • A: Meiji

27/06

 • Q: What is identity?
 • A: Individuality

30/06

 • Q: Which one of these is the name of a real river?
 • A: Pis Pis River

72 đáp án Persona 4 Golden

THÁNG BẢY

04/07

 • Q: Who said this: “Man is but a reed, the most feeble thing in nature; but he is a thinking reed”?
 • A: Pascal

07/07

 • Q: What is the beginning of “Gakumon no Susume” a reference too?
 • A: The U.S. Declaration of Independence

13/07

 • Q: What is the medical term for brainfreeze?
 • A: Sphenopalatine ganglioneuralgia

14/07

 • Q: Which famous Heian-era monk famously used a wrong version of this specific kanji?
 • A: Kuukai

15/07

 • Q: Which line can a typhoon never cross?
 • A: The equator

16/07

 • Q: Tell me what makes the king of hearts look different from the other kings in a standard deck of cards?
 • A: He has no mustache.

19/07 – Thi cuối kỳ ngày 1

 • Q1: What is morale?
 • A1: Cheerfulness in a group
 • Q2: What sport is “heikin-dai”?
 • A2: Balance Beam

20/07 – Thi cuối kỳ ngày 2

 • Q1: Which kanji did Kobo make a mistake on?
 • A1: The first option
 • Q2: In which period did Japan first implement bonus pay?
 • A2: Meiji

21/07 – Thi cuối kỳ ngày 3

 • Q1: Which king in a deck of cards is missing a mustache?
 • A1: King of hearts
 • Q2: Who said this: “Man is but a reed, the most feeble thing in nature; but he is a thinking reed”?
 • A2: Pascal

22/07 – Thi cuối kỳ ngày 4

 • Q1: Which one of these is the name of a real river?
 • A1: Pis Pis River
 • Q2: What is the beginning of “Gakumon no Susume” a reference to?
 • A2: The U.S. Declaration of Independence

THÁNG TÁM

Nghỉ hè!!! Không ai đi học vào tháng Tám cả. Hãy tận dụng thời gian nghỉ hè để làm việc có ích như đi chơi thật nhiều tăng chỉ số Social Link hay đi làm thêm, vừa tăng tiền vừa tăng chỉ số xã hội. 72 đáp án Persona, các bạn đã trải qua một nửa rồi đó.


THÁNG CHÍN

01/09

 • Q: “Venison” is the meat of what animal?
 • A: All of the above

05/09

 • Q: Which of the following is a kigo for fall?
 • A: Brisk

17/09

 • Q: How short was history’s shortest war?
 • A: 40 minutes

20/09

 • Q: What do you call somebody who’s between ninety and one hundred years old?
 • A: A nonagenarian

28/09

 • Q: What part of the human body has an apple in it?
 • A: Throat

THÁNG MƯỜI

04/10

 • Q: Which of these sports also uses an anchor?
 • A: Tug-of-War

05/10

 • Q: Where would you find Japan on a map made in a foreign country?
 • A: The right edge

08/10

 • Q: Tell me what bird’s name means “coward”in English!
 • A: Chicken

11/10

 • Q: What did Napoleon have invented?
 • A: Glass jars

12/10

 • Q: Do you know what vegetable was used to make the first jack-o-lantern?
 • A: Turnips

13/10

 • Q: What kind of fish was I just talking about?
 • A: Ojisan

14/10 – Thi giữa kỳ ngày 1

 • Q1: What part of the body contains the “Adam’s apple”?
 • A1: Throat
 • Q2: Where would you find Japan on a map made in a foreign country?
 • A2: The right edge

15/10 – Thi giữa kỳ ngày 2

 • Q1: How short was history’s shortest war?
 • A1: 40 minutes
 • Q2: “Venison” is the meat of what animal?
 • A2: All of the above

17/10 – Thi giữa kỳ ngày 3

 • Q1: What is the Japanese name for “panda”?
 • A1: Black and white bears
 • Q2: Which bird is falsely known for being cowardly in the English phrase “to stick one’s head in the sand”?
 • A2: Ostrich

18/10 – Thi giữa kỳ ngày 4

 • Q1: What was the name of the Wasan textbook that came out in the Edo period?
 • A1: Math Girl
 • Q2: What did Napoleon have invented?
 • A2: Glass jars

19/10 – Thi giữa kỳ ngày 5

 • Q1: Which season is the adjective “brisk” a kigo for?
 • A1: Fall
 • Q2: What is “Dragon’s Blood”?
 • A2: Plant resin

THÁNG MƯỜI MỘT

01/11

 • Q: Tell me what the “figure” in “figure skating” refers to!
 • A: Geometric shapes

04/11

 • Q: Who can tell me what kind of bird a kanko-dori is??
 • A: A cuckoo

07/11

 • Q: Which country do you think the South Pole belongs to?
 • A: No country

11/11

 • Q: What desert is the Welwitschia from?
 • A: Namib

17/11

 • Q: Alcohol has to do with the roots of the word “bridal.” Do you know how?
 • A: Bride ale

22/11

 • Q: Do you know what an “atlas” is?
 • A: A book of maps

24/11

 • Q: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… What is this sequence called?
 • A: Fibonacci sequence

25/11

 • Q: There are over 130 ancient pyramids in Egypt, but do you know who’s buried in the biggest one?
 • A: Khufu

26/11

 • Q: Which of these is considered a “rice cake”?
 • A: Mochi

28/11 – Thi cuối kỳ ngày 1

 • Q1: What does French food stem from?
 • A1: Italian Food
 • Q2: What does the “figure” in “figure skating” refer to?
 • A2: Geometric shapes

29/11 – Thi cuối kỳ ngày 2

 • Q1: Who is buried in the biggest pyramid in Egypt?
 • A1: Khufu
 • Q2: What is a book of maps called?
 • A2: Atlas

30/11 – Thi cuối kỳ ngày 3

 • Q1: What word has the words “bride ale” as its roots?
 • A1: Bridal
 • Q2: What kind of bird is a “kanko-dori”?
 • A2: A cuckoo

THÁNG MƯỜI HAI

01/12 – Thi cuối kỳ ngày 4

 • Q1: Which country does the South Pole belong to?
 • A2: No country
 • Q2: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… What is this sequence called?
 • A2: The Fibonacci sequence

02/12 – Thi cuối kỳ ngày 5

 • Q1: What desert is the Welwitschia found in?
 • A2: Namib
 • Q2: Which of these is considered a “rice cake”?
 • A2: Mochi

09/12

 • Q: Do you know what color a fuzzy-wuzzy polar bear’s fur really is?
 • A: Transparent

10/12

 • Q: What determines whether a hair grows curly or straight?
 • A: The cross-section

17/12

 • Q: Do you know the intent behind the phrase, “Compassion is not for the good of others”?
 • A: Compassion makes you look better

21/12

 • Q: Which Cleopatra is the one who was known as one of the three most beautiful women in the world?
 • A: VII

THÁNG MỘT

10/01

 • Q: What are you supposed to put on top of a kagami mochi?
 • A: An orange

14/01

 • Q: “Toso” is a traditional drink for the new year, but what does the name mean?
 • A: Bury the demons

19/01

 • Q: In the Thai and Vietnamese zodiacs, which animal is used in place of the rabbit?
 • A: Cat

25/01

 • Q: What color is the snow that falls in Europe in the spring?
 • A: Red

30/01

 • Q: What’s the next unit of measurement up from a terabyte?
 • A: Petabyte

THÁNG HAI

01/02

 • Q: What color were the pyramids originally?
 • A: White

06/02 – Thi phụ trợ ngày 1

 • Q1: The word “alphabet” comes from the words “alpha” and what other one?
 • A1: Beta
 • Q2: How was the theory that the pyramids were built by slaves disproven?
 • A2: Attendance logs

07/02 – Thi phụ trợ ngày 2

 • Q1: What drink name means “bury demons”?
 • A1: Toso
 • Q2: What is the medical term for brainfreeze?
 • A2: Sphenopalatine ganglioneuralgia

08/02 – Thi phụ trợ ngày 3

 • Q1: What is the Japanese zodiac equivalent to the “cat” in the Thai and Vietnamese zodiacs?
 • A1: Rabbit
 • Q2: What vegetable was used to make the first jack-o’-lanterns?
 • A2: Turnips

09/02 – Thi phụ trợ ngày 4

 • Q1: What color were the pyramids when they were first built?
 • A1: White
 • Q2: What gets mixed with snow in Europe that sometimes causes it to turn red?
 • A2: The Sahara Desert sand

Hy vọng với những kiến thức hữu ích do bộ 72 đáp án Persona mà Vietgame.asia đưa ra, bạn sẽ trở thành thần tượng mới của Trung học Yasogami.


BÀI MỚI NHẤT